ช่องทางการติดต่อ

กองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่

อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์: 0-5446-6666 ต่อ 3689 – 3690

โทรสาร: 054-466706

เวลาให้บริการ

จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30

เสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดให้บริการ