Category ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองทรัพย์สิน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา มีควา…

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครผู้ประกอ…