Category ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำเครื่องหมายนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานจอดรถแห่งที่ 2 อาคารฟ้ามุ้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2