Default image

opuser2

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครผู้ประกอ…