คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2863/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา