คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๖๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา