ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565