โครงสร้างการบริหารงาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

นายประฐมพงษ์ ทองรอด

รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน

นางกฤษณา แปงณีวงค์

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน

นางสาวมนธิรา กันธะคำ

หัวหน้างานธุรการ

นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล

หัวหน้างานบริหารพื้นที่

นางสาวปิยะธิดา ปิ่นประภาวัฒนา

หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ

นางสาววราภรณ์ ผลดี

หัวหน้างานโรงแรมฟ้ามุ่ย และเอื้องคำ