แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10)