แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)