เอกสารแนบท้ายการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม