สายตรงผู้อำนวยการ

สายตรงผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน
นางกฤษณา แปงณีวงค์
ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา
Email: krissana.ph@up.ac.th
Tel. 08-4363-4745