ผู้อำนวยการ

นางกฤษณา แปงณีวงค์

ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

Email: krissana.ph@up.ac.th Tel. 08-4363-4745