ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการเข้าดำเนินการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา