ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดพื้นที่เศรษฐกิจและอัตราค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ พ.ศ. 2565