ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ด้วยกองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ กองทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา-เรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน