ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแผนกฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)