ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายใน โรงอาหาร อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 ร้าน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หรือจนกว่าจะมีผู้ให้ความสนใจยื่นใบสมัคร ในวันและเวลาทำการสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ได้รับมอบฉันทะจากผู้สมัคร ซึ่งต้องมีหลักฐานการมอบฉันทะเป็นหนังสือ ยื่นสมัครแทน ณ กองทรัย์สิน มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 หากต้องการสอบถามข้อมูลดเพิ่มเติมโปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0 5466 6666 ต่อ 3689-3690 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ-เรื่อง-รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารฯ