ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร