งานโรงแรมฟ้ามุ่ยและเอื้องคำ

นางสาววราภรณ์ ผลดี

หัวหน้างานโรงแรมฟ้ามุ่ย และเอื้องคำ

Email: Waraporn.ph@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3689

นางสาวรุ่งนภา กอสูงเนิน

คนงาน

Email: rungnapha.ko@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 5000

นางแสงดาว ฟูแสง

คนงาน

Email: saengdaw.fo@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 5000

นายชัยนาท โฉสันเทียะ

คนงาน

Email: Chainat.Ch@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 5000