งานร้านค้าสวัสดิการ

นางสาวปิยะธิดา ปิ่นประภาวัฒนา

หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ

Email: piyathida.pi@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นางวาสนา คำปา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: wasana.ku@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3689

นางสาวอัณณ์ณิชา ภูมิจิระพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: Annicha.ph@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นายอนุสิทธิ์ สุรินวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: Anusit.sur@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3689