งานบริหารพื้นที่

นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล

หัวหน้างานบริหารพื้นที่

Email: Supamas.da@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3689

นายเอนก จักปวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: anek.ch@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3689

นางสาวณัฐกฤตา คันธแสนยศ

นิติกร

Email: nattakritta.kh@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 1281

นางสาวนริศรา วงษารัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: Naridsara.wo@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 1006