งานบริหารพื้นที่

นางสาวศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล

หัวหน้างานบริหารพื้นที่

Email: Supamas.da@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นายเอนก จักปวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: anek.ch@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นายวัชรพงษ์ กุลดา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: watcharapong.ku@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นางสาวศิรินทรา ขัติศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: Sirintra.kh@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688