งานธุรการ

นางสาวมนธิรา กันธะคำ

หัวหน้างานธุรการ

Email: Montira.gu@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นางสาววลัยภรณ์ ธรรมสอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Email: Walaiporn.th@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688

นางสาวเอมอร งามใจ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email: Emon.ng@up.ac.th โทร. 0-5446-6666 ต่อ 3688