คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีกำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๐๙๙/๒๕๖๕ เรื่อง ให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน