คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5571/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 3