คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๓๙๔๕/๒๔๖๕ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุกองทรัพย์สิน