คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๓๗๑/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้างาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน กรณีผู้อำนวยการกองทรัพย์สินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้