กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มเติม พ.ศ. 2565
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองทรัพย์สิน พ.ศ. 2565
 4. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 692/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 693/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 6. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1099/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง ให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และแต่งตั้งให้ นางกฤษณา แปงณีวงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน
 7. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1421/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการศูนย์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1101/2565 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้างาน กองทรัพย์สิน
 9. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1142/2565 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กองทรัพย์สิน
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1371/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้างาน รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองทรัพย์สิน กรณีผู้อำนวยการกองทรัพย์สินไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563